Odkrywamy tajemnice rynku kapitałowego

Rynek kapitałowy: Odkrywamy tajemnice rynku kapitałowego

Rynek finansowy składa się z wielu segmentów. Jednym ze szczególnie atrakcyjnych dla przedsiębiorców jest rynek kapitałowy, gdyż to właśnie tam poszukują oni środków na finansowanie swoich inwestycji. Czym charakteryzuje się rynek kapitałowy? Jakie pełni funkcje?

Segmentacja rynku finansowego

Rynek finansowy to nic innego jak miejsce, na którym realizowane są transakcje kupna i sprzedaży przeróżnych form kapitału pieniężnego. Owe transakcje zawierane są na różne terminy i w oparciu o szeroką gamę instrumentów finansowych. Na współczesny rynek finansowy składają się następujące segmenty:

rynek pieniężny

Rynek transakcji rozliczanych w formie gotówkowej lub w formie bezgotówkowej, których okres zapadalności nie przekracza jednego roku.

rynek kapitałowy

Rynek transakcji, które realizowane są przy pomocy instrumentów finansowych o okresie zapadalności przekraczający jeden rok.

– rynek terminowy

Rynek, na którym dochodzi do obrotu instrumentami pochodnymi, a więc takimi, których cen zależy od ceny instrumentu bazowego – np. kontraktami terminowymi czy opcjami.

– rynek walutowy

Rynek walutowy (forex) to rynek transakcji , których przedmiotem są waluty. W wyniku oddziałujących na siebie sił popytu i podaży (transakcji kupna i sprzedaży) dochodzi do ustalenia kursu poszczególnych walut.

– rynek depozytowo-kredytowy

Rynek na którym funkcjonują instytucje finansowe trudniące się przyjmowaniem depozytów oraz udzielaniem kredytów. Jego uczestnikami są przede wszystkim banki komercyjne oraz ich klienci.

baner-najlepiej-zarabiajace-inwestycje

Jakie funkcje pełni rynek kapitałowy?

Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, na którym przedsiębiorstwa pozyskują kapitał na finansowanie swoich inwestycji. Zaspokaja on ich kapitałowe potrzeby w średnim i długim terminie. Pozwala na mobilizację znacznego kapitału pochodzącego od podmiotów, które dysponują pewnymi nadwyżkami finansowymi, a następnie jego przekazanie podmiotom posiadającym pomysł na ich korzystne pomnożenie.

Prócz mobilizacji i alokacji kapitału rynek kapitałowy pełni również funkcję swoistego barometru koniunktury gospodarczej, a ponadto pozwala na obiektywną wycenę papierów wartościowych.

Klasyfikacje rynku kapitałowego

Rynek kapitałowy można klasyfikować na podstawie wielu kryteriów. Do najpowszechniej stosowanych kryteriów zalicza się:

1. Kryterium miejsca obrotów

Ze względu na miejsce obrotu rynek kapitałowy dzieli się na rynek publiczny i niepubliczny. By rynek mógł być uznany za niepubliczny, oferta nabycia instrumentów finansowych powinna być skierowana do imiennie wskazanych osób w liczbie nie przekraczającej 150. Kierowanie oferty do nieoznaczonych adresatów lub grupy przekraczającej 150 osób kwalifikuje się jako rynek publiczny.

2. Kryterium sfery obrotu

Według kryterium sfery obrotu wyróżnić można rynek regulowany (zorganizowany, podlegający nadzorowi KNF), rynek giełdowy, rynek pozagiełdowy, a także alternatywne systemy obrotu.

3. Kryterium miejsca emisji i sprzedaży

Pod względem miejsca emisji i sprzedaży rynek kapitałowy dzieli się na pierwotny oraz wtórny. Na rynku pierwotnym w roli oferenta występuje emitent, zaś na rynku wtórnym obecny właściciel papierów wartościowych.

baner-obligacje

Odkrywamy tajemnice rynku kapitałowego
4.75 z 4 głosów

Zostaw komentarz, bądź pierwszy!

Zostaw komentarz

Twój adres email nie pojawi się na stronie.


*